ns14.wixdns.net Tjänster | PreMotion

PreMotion

+46-70140661

Ekensbergsvägen 3
117 69 Stockholm

Eftervård/Öppenvård

Många ungdomar med sociala anpassningssvårigheter och missbruksproblem placeras på behandlingshem långt från Stockholm, i miljöer som är helt skilda från deras vardag. Behandlingen kan vara framgångsrik men när ungdomarna sedan återvänder till sina gamla miljöer återvänder även problemen. Anpassningen fungerar inte och återfallsfrekvensen är hög. Många av dessa är idag fullständigt nedgångna i missbruk eller sitter i fängelse.

Pre-Motion erbjuder därför ett nytt sätt att etablera ett drogfritt och meningsfullt liv i den egna hemmiljön.

Vi vill arbeta med personlig utveckling och hälsa som grundplattform för att klienten ska kunna genomföra sitt förändringsarbete. Men vi stöttar även i kontakten med myndigheter och annat. Kartläggning av klientens vardag, behov och livssituation krävs i varje enskilt ärende. En långsiktig plan utformas tillsammans med ansvarig ungdomscoach . 

 
leende Student

Pre-Motions Förhållningssätt,  Pre-Motions arbete med unga människor utgår från de båda erkända förhållningssätten KASAM (Känsla av Sammanhang) och Salutogenes. Detta innebär att vi arbetar för att stärka och uppmuntra det friska och starka i varje ungdom och att vi jobbar med att hitta individuella lösningar och vägar som bär framåt för varje enskild person. 

IMG_4966.PNG

Terapeutiska metoder

Vi använder MI-teknik(Motiverande samtal/Motivational interview) i situationer då denna metod är befogad. MI-teknik är ett effektfullt verktyg för att öka klienters motivation och drivkrafter till förändring, något som ofta behövs när det gäller unga som lider av psykiska eller sociala svårigheter.

sportsman

Fysisk Aktivitet som Prevention.

SAMTAL OM HÄLSAN: 

Motiverande samtal(Mi), levnadsvanor och upplevelse av häls. ​

HÄLSOENKÄT – FÖRUTSÄTTNINGAR:​

Varje klient är unik liksom hens förutsättningar att tillgodogöra sig fysisk träning.​

MÅLSÄTTNINGAR:​

För att upprätthålla klientens motivation är det nödvändigt att ange specifika målsättningar. ​​​​

TRÄNINGS- OCH AKTIVITETSPLANERING:

Utifrån hälsoenkäten och samtal/samvaro med klienten tar coachen fram ett förslag på träningsplanering.​

GENOMFÖRANDE; DOKUMENTERAD OCH SÄKER TRÄNING

Coachen är med och vägleder klienten genom träningar och andra aktiviteter under hela terapiprocessen. ​

Utslussning-Idrottsrörelser

Nya vanor och rutiner för ofta med sig att man upptas i nya gemenskaper där både coachen och ungdomen ingår. 

 

SAMARBETSPARTNER

Vi har även ett nära samarbete med Framtidståget! 

FAMILJEBEHANDLING

KIBB

HEDERSPROBLEMATIK

SAMTALSTERAPI

MISSBRUKSBEHANDLING